Baudouin en Bruno Moerman , Geassocieerde notarissen te Kortrijk

 

Baudouin en Bruno Moerman

Geassocieerde notarissen te Kortrijk

 

Baudouin en Bruno MOERMAN, Geassocieerde Notarissen

Louis Verweestraat 6
8500 Kortrijk
Tel. (056) 22.39.51
Fax. (056) 22.81.31

BVBA
BTW BE 0677544703
RPR Gent afdeling Kortrijk
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

25 juni 2018

Toekomstige huwelijkspartners zijn niet verplicht om te trouwen met een huwelijkscontract, maar in sommige gevallen kan trouwen met ‘scheiding van goederen’ de echtgenoten juist beschermen. Een bewuste keuze maken met kennis van de voordelen en nadelen van dit stelsel is hierbij cruciaal. Bij een huwelijk met scheiding van goederen is kiezen echter niet altijd verliezen, want heel veel financiële gevolgen van dit huwelijksvermogensstelsel kunnen de huwelijkspartners zélf temperen en corrigeren waar nodig.

Trouwen huwelijkspartners zonder contract, dan vallen zij automatisch onder het wettelijk gemeenschapsstelsel. Het wettelijk stelsel houdt in dat dat de partners elk hun eigen vermogen behouden (met hun eigen goederen dat ze voor het huwelijk al hadden, hun verkregen schenkingen en erfenissen), maar dat er ook een gemeenschappelijk stelsel bestaat waarin zowel de gemeenschappelijk goederen (en schulden), alle goederen waarvan niet kan bewezen worden dat ze eigendom zijn van één van de echtgenoten én alle inkomsten van de partners in zitten. Zelfs al ontvangen de huwelijkspartners dus hun loon op hun eigen rekening, op het moment dat het huwelijksvermogensstelsel ‘ontbonden’ wordt (lees bij een overlijden of een echtscheiding), zullen de inkomsten als ‘gemeenschappelijk’ worden beschouwd.

Sommige koppels kunnen zich perfect vinden in deze regeling, andere koppels zien de zaken liever anders verlopen en willen géén gemeenschappelijk vermogen uitbouwen. Ze willen elk hun eigen vermogen, dat zij autonoom besturen. Ze kiezen dan om een huwelijkscontract op te stellen om gehuwd te zijn onder het stelsel van ‘scheiding van goederen’. Gebrek aan solidariteit? Niet helemaal. Trouwen met een scheiding van goederen kan echtgenoten in bepaalde gevallen juist beschermen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als één van de partners een zelfstandige activiteit uitoefent waarbij de kans op het aangaan van professionele schulden reëel is. Om te vermijden dat ook de goederen van zijn huwelijkspartner aangesproken zouden worden, kiezen ze om alles gescheiden te houden. Een gemeenschappelijk vermogen is voor professionele schuldeisers immers ook een mogelijk onderpand. Soms is de keuze om te werken met een stelsel van scheiding van goederen niet werk-gerelateerd. Huwelijkspartners die elk al kinderen hebben uit een vorige relatie bijvoorbeeld, of een grote financiële zelfstandigheid willen en niet meteen nood hebben aan een ‘gemeenschappelijk’ vermogen, kunnen perfect bewust kiezen om de zaken gescheiden te houden.

Bovendien zijn de gevolgen van een huwelijk met scheiding van goederen niet helemaal zwart-wit, bepaalde aspecten van hun vermogen kunnen de partners zélf nuanceren en door de notaris laten corrigeren om mogelijke, onredelijke gevolgen van hun vermogensrechtelijke regeling op te vangen. Autonomie over hun vermogen is door de huwelijkspartners immers vaak gewenst, maar daarom willen ze nog niet hun vermogensrechtelijke bescherming ten opzichte van elkaar terugschroeven. Door bepaalde clausules in te voeren kunnen echtgenoten hun autonomie tijdens het huwelijk behouden (ook ten opzichte van eventuele schuldeisers), maar toch bepaalde verrekeningen laten plaatsvinden tussen hun vermogens wanneer hun huwelijk beëindigd wordt (de zogenaamde ‘verrekenbedingen’). Concreet: als één van de partners jaren thuis blijft voor de kinderen, terwijl de andere partner zijn persoonlijk vermogen vergroot door jaren professioneel actief te zijn, hoeft dat niet te leiden tot onrechtvaardige gevolgen op het einde van de rit. De economisch zwakkere huwelijksvermogenspartner zal met zo’n clausule niet met lege handen achterblijven.

Wil je meer informatie over de voordelen van een huwelijkscontract? Aarzel niet om een notariskantoor aan te spreken.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

20 juni 2018

Hoe pak je dit best aan? Via een lening of via een schenking? Of kan je gewoon geld overschrijven? 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

18 juni 2018

Men staat er als ouder misschien niet altijd bij stil, maar ook minderjarige kinderen kunnen erven. Vooral bij gescheiden ouders stelt zich dan de vraag wat er met de erfenis van dat kind gebeurt. Het is immers niet ondenkbaar dat een minderjarig kind nog niet in staat is om de erfenis – en alles dat er uit vloeit – te beheren. Maar wie beheert het dan wel? Wettelijk gezien geniet de overlevende ouder van het minderjarig kind van het ouderlijk vruchtgenot en beheersrecht over de geërfde goederen van het kind. Deze regel klinkt niet altijd als muziek in de oren van gescheiden ouders…

Ouderlijk vruchtgenot en ouderlijk beheersrecht
Ouders hebben tot aan de meerderjarigheid van hun kind een ouderlijk vruchtgenot op de goederen van hun kind. Niet op alle goederen: spaarcenten van het kind en inkomsten uit arbeid vallen uit de boot.
Wordt een kind echter geconfronteerd met een erfenis omdat één van zijn ouders overlijdt, dan heeft de overlevende ouder een wettelijk vruchtgenot op deze goederen. Wat betekent dit concreet? De ouder zal kunnen genieten van ‘de vruchten’ van de geërfde goederen. De ouder zal strikt genomen mogen wonen in een geërfde woning, kunnen genieten van huurinkomsten, dividenden en obligaties kunnen ontvangen of nog recht hebben op de rente van het geërfde kapitaal. Iedere ouder heeft daarnaast ook een ouderlijk beheersrecht op de goederen van zijn minderjarig kind. Bij het erven van aandelen in een bedrijf, betekent dit bijvoorbeeld dat de overlevende ouder nog stemrechten kan uitoefenen tot zijn kind meerderjarig wordt.

Probleem voor gescheiden ouders
Indien een groot vertrouwen bestaat tussen de ouders, hoeven deze wettelijke regels geen probleem te vormen. Een heel ander verhaal is het wanneer de ouders gescheiden leven. Niet elke ouder wil natuurlijk dat zijn ex-partner zomaar zeggenschap - of nog meer – een vruchtgenot, zou krijgen op de goederen die nu aan het kind toekomen… Indien het kind bijvoorbeeld een woning zou erven van zijn moeder, dan zou strikt juridisch gezien de vader mogen ‘genieten’ van een woning dat in se niet zijn eigendom is (als we vertrekken van de hypothese dat de ouders gescheiden zijn en de vader geen eigenaar is van de woning). Hij zou de woning mogen bewonen of kunnen genieten van huurinkomsten indien de woning verhuurd wordt.
Het probleem stelt zich minder bij getrouwde ouders of ouders die samen nog eigenaar zijn van een woning. In zo’n gevallen heeft de langstlevende hoe dan ook recht op ofwel een vruchtgebruik op de gezinswoning, ofwel bepaalde rechten die rechtstreeks voortvloeien uit het feit dat hij mede-eigenaar is of dat het lot van de gezinswoning bv. werd geregeld door een huwelijkscontract.
Het grote knelpunt bevindt zich dus vooral bij ex-partners. Vaak worden notarissen dan ook geconfronteerd met bezorgde gescheiden ouders die de zaken toch anders zouden willen regelen voor de dag dat ze er niet meer zijn.

Wat kan je doen om zo’n situatie te vermijden?
Een notaris kan je voorstellen om een testament op te stellen waarin bepaald wordt dat de overlevende ouder geen wettelijk vruchtgenot zal ontvangen op de erfenis. Opgelet, daarmee zijn niet alle problemen van de baan. De minderjarige ontvangt dan zelf bepaalde aandelen, huurinkomsten, interesten op zijn geërfde goederen, maar de vraag naar het beheer van de erfenis en alles wat er uit vloeit moet dan wel nog geregeld worden. Gelukkig bestaan er nog voldoende alternatieven. Afhankelijke van het vermogen dat een kind zou erven en de persoonlijke situatie waarin de gescheiden ouder zich bevindt zal de notaris verschillende oplossingen kunnen aanreiken zodat je je als ouder geen zorgen hoeft te maken over de erfenis van je minderjarig kind.

Meer informatie hierover? Aarzel niet om een notariskantoor te raadplegen.

Bron: Fednot

 
 

Baudouin en Bruno MOERMAN, Geassocieerde Notarissen

Louis Verweestraat 6
8500 Kortrijk
Tel. (056) 22.39.51
Fax. (056) 22.81.31

BVBA
BTW BE 0677544703
RPR Gent afdeling Kortrijk
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 
Historiek

Historiek

Opvolgers van:
Erenotaris André Moerman